خط سوم

آن خط سوم منم

خط سوم

آن خط سوم منم

گفتند: ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم: تفسیر ما چنان است که می‌دانید. نی از محمد! و نی از خدا! این «من» نیز منکر می‌شود مرا. می‌گویمش: چون منکری، رها کن، برو. ما را چه صداع (دردسر) می‌دهی؟ می‌گوید: نی. نروم! سخن من فهم نمی‌کند. چنان که آن خطاط سه گونه خط نوشتی: یکی او خواندی، لا غیر ... یکی را هم او خواندی هم غیر او ... یکی نه او خواندی نه غیر او. آن خط سوم منم که سخن گویم. نه من دانم، نه غیر من

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درمانهای عجیب طب سنتی» ثبت شده است

این مطالب در کتابهای طب سنتی آمده و همگی علی رغم عجیب بودن توجیه علمی دارند

کسی که آبله دارد و بیم آن می رود که در چشمش آبله بزند برای پیشگیری کف پای خود را حنا بزند.

"سم گورخر" را اگر در کوزه کرده و در تنور گذاشته و بسوزانند و خاکستر آن را تا یک مثقال بخورند برای تنگی نفس نافع است.

پرستو را اگر پخته بخورند نور چشم را زیاد میکند . اگر خون پرستو را زن بخورد شهوتش را زایل گرداند